Algemene voorwaarden van: Kinderworkshop Petra te Dongen, gevestigd Veld 45, 5103HD te Dongen


Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn gemaakt om jullie workshop zo goed en helder mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening mee dient te houden, en zodat je van te voren weet hoe e.e.a. geregeld wordt. Onderstaande voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op jouw boeking/iedere boeking bij Kinderworkshops Petra. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien je hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van Petra van Bree. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Algemene voorwaarden zijn geschreven voor als er onverhoopt iets niet goed verloopt en zijn daarom niet plezierig om (vooraf) te lezen en voor mij om op te stellen. Mijn AV zijn branche gerelateerd, deze worden door vrijwel alle aanbieders in onze branche toegepast, met hier en daar kleine verschillen/aanpassingen.
Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg (graag zelfs) eerst naar een oplossing gezocht alvorens de AV te hanteren, is de instelling van Petra van Bree
Definities
Organisator: Kinderworkshops Petra
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Kinderworkshops Petra beschreven zoals hieronder:


Artikel 1. Overeenkomst/Boeking
1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een reservering heeft gedaan via de website: Kinderworkshops Petra Dongen of via per e-mail gemaakte afspraken. De definitieve afspraken worden altijd per e-mail bevestigd.

1.2. Op alle boekingen gelden de vastgestelde annuleringskosten


Artikel 2. Betaling

2.0 . Bij minder dan 6 personen blijft het basisbedrag voor 6 personen gelden.
2.1. Als u met minder personen komt dan waarvoor door aanvrager gereserveerd is, kan ik het bedrag helaas niet in mindering brengen. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

2.2 Annulering van workshops is mogelijk tot 5 dagen voor de besproken datum van de workshop. Er worden dan al wel 25 euro in mindering gebracht voor de door Kinderworkshops Petra gemaakte onkosten. Het resterende bedrag wordt teruggestort.
2.3. Workshops rechtstreeks geboekt via de website of persoonlijk kunnen worden betaald via overschrijving, tikkie of contant. 25% van het  totaalbedrag van de kinderworkshop wordt voldaan nadat de bevestiging van de workshop is ontvangen. Hiervoor geld een betalingstermijn van 8 dagen.  Het resterende bedrag wordt op de dag zelf voorafgaand van de workshop voldaan. Dit kan contant ( graag gepast)  of via Tikkie (Tikkie scan). Natuurlijk is het ook mogelijk om het gehele bedrag in één keer vooraf te betalen. 


Artikel 3. Opzegging door de organisator
3.1 De organisator heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.
3.2 Omwille van mijn betrouwbaarheid en gastvrijheid ben ik er als bedrijf niet bij gebaat om een boeking af te zeggen, maar juist om deze door te laten gaan, waar Kinderworkshops Petra zich dan ook voor de volle 100% voor zal inzetten. Maar mocht er onverhoopt vanuit mijn zijde een boeking worden geannuleerd, dan zal ik de betaling van opdrachtgever (mits die al door opdrachtgever is voldaan) vanzelfsprekend retourneren minus de al gemaakte kosten van 25%

Artikel 5. Deelnemer
5.1 Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade toebrengt aan bezittingen van de organisator dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.
5.2 Kinderworkshops Petra stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om, de workshops persoonlijk bij Kinderworkshops Petra in detail te komen bespreken, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie van Kinderworkshops Petra vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van de geboekte/workshop/locatie
5.3 Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator te berichten. Deze organisator zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid wordt verholpen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator
6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Voor schade ontstaan aan mobiele telefoons, kleding en camera’s kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
6.2. Veiligheid staat bij Kinderworkshops Petra op plaats 1. Aan het begin en tijdens de workshop zal hierover uitleg gedaan worden. Indien u deze aanwijzingen niet opgevolgd is dat altijd eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht heeft Kinderworkshops Petra het recht de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
7.2. Overmacht: overlijden, brand, stroomstoring en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.